REGULAMIN

Cześć!

Akademia Kulinarna K5 świadczy usługi szkoleniowe i gastronomiczne. Uczymy gotować w fajnej atmosferze smaczne potrawy. Niniejszy regulamin obejmuje zasady, jakimi kierujemy się świadcząc oferowane usługi, jak również Twoje obowiązki i uprawnienia jako naszego klienta. Zapoznaj się proszę z treścią regulaminu, albowiem między innymi na jego podstawie będziemy rozpatrywać Twoje ewentualne uwagi lub propozycje zmian odnośnie organizowanych przez nas warsztatów kulinarnych.

Naciśnięcie przycisku „Akceptuję” jest konieczne, abyś mógł wziąć udział w oferowanych przez nas warsztatach. Powyższe oraz spełnienie wymagań przewidzianych dla danego szkolenia (np. uiszczenie opłaty) pozwoli Ci na uczestniczenie w wybranym szkoleniu i czerpanie wiedzy od znamienitych szefów kuchni, jak również sommelierów, baristów, szkoleniowców. Odmowa akceptacji postanowień regulaminu uniemożliwia nam rozpoczęcie współpracy.

Kim jesteśmy?

Przez Akademię Kulinarną K5 należy rozumieć K5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-533) przy ulicy Kłajpedzkiej 5C, lokal 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000637556, NIP: 5862310250, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł .

Gdybyś chciał się z nami skontaktować, pisz śmiało na naszą skrzynkę poczty elektronicznej: info@k5.com.pl, względnie zadzwoń pod numer telefonu: +48 535 030 060.

Czym się zajmujemy ?

Zastanawiające. W czterech słowach można by rzec, że organizacją i prowadzeniem warsztatów kulinarnych. Warsztaty te odbywają się w różnych formach, na przykład są dedykowane dla poszczególnych grup wiekowych lub zawodowych, nadto odnoszą się do różnych zwyczajów kulinarnych mieszkańców naszego globu. Znajdziesz zatem u nas warsztaty, których przedmiotem będzie kuchnia polska, japońska, chińska, włoska, francuska, hiszpańska, amerykańska i wiele, wiele innych.

Zasady, które będą obowiązywać Ciebie i nas

1. Rolą niniejszego regulaminu jest określenie zasad zawarcia umowy i wykonania usług oferowanych przez Akademię Kulinarną K5. Pamiętaj, że omawiane tutaj prezentacje warsztatów kulinarnych nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 lub art. 66(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 1025; określanej dalej jako „k.c.”), stanowiąc jedynie informację o możliwości oraz warunkach uczestniczenia przez Ciebie lub osobę przez Ciebie wybraną w organizowanych przez nas warsztatach.

2. Stroną umowy z Akademią może być zarówno konsument w rozumieniu art. 22 (1) k.c., jak i osoba nie będąca konsumentem. Konsumentem zgodnie z przywołanym przepisem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Z zaplanowanymi do przeprowadzenia warsztatami, jak i innymi informacjami o nas i naszej działalności, możesz zapoznać się na naszej stronie internetowej – http://www.k5.com.pl

4. Przedmiotem umowy między nami mogą być jedynie warsztaty prezentowane na naszej stronie internetowej w momencie składania zamówienia, w odniesieniu do których nie wyczerpał się limit miejsc. Opis wybranych warsztatów stanowi integralną część zawartej przez nas umowy.

5. Na warsztaty, na które wszystkie miejsca zostały wykupione, zamówienia nie można złożyć. W takiej sytuacji proponujemy, abyś napisał do nas odnośnie warsztatów, w których udział interesowałby Cię w przyszłości. Postaramy się uwzględnić tę informację, zaś gdyby zwolniło się miejsce uprzednio zajęte, będziemy mogli Cię o tym poinformować.

6. Ceny za uczestnictwo w warsztatach wyrażone są w polskich złotych (PLN) i obejmują należny podatek VAT. Ceny te nie podlegają zmianie po skutecznym złożeniu zamówienia (wypełnienie formularza zamówienia oraz uiszczenie kwoty należnej za wybrane warsztaty).

7. Zapłaty ceny dokonuje się po wypełnieniu wszystkich pól formularza zamówienia na naszej stronie internetowej za pośrednictwem platformy obsługującej transakcje bezgotówkowe, prowadzonej przez spółkę Autopay S.A z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 320590, NIP: 5851351185.

8. Do złożenia zamówienia  jest wymagane zakładanie konta na stronie Akademii.

9. Dokonując wyboru warsztatów oraz uiszczając wskazaną cenę, zapewniasz sobie miejsce na wybranych warsztatach. Możesz stawić się na nich osobiście, bądź w razie przeszkody umożliwić skorzystanie z zagwarantowanego miejsca innej, wybranej przez Ciebie osobie. Jeśli chcesz, możesz także zamówić miejsce w warsztatach dla ważnej dla Ciebie osoby od razu, wskazując w formularzu zamówienia jej dane jako uczestnika warsztatów.

10. Umowa pomiędzy nami zawierana jest w momencie wypełnienia formularza zamówienia oraz opłacenia warsztatów. Wypełnienie formularza zamówienia bez jednoczesnego uiszczenia ceny warsztatów nie zapewnia pierwszeństwa w obsadzeniu pozostałych wolnych miejsc na wybrane warsztaty. Dokonując wyboru warsztatów należy przygotować się finansowo na uiszczenie całej ustalonej ceny.

11. Aby wskazać inną osobę, która zajmie Twoje miejsce na warsztatach, wystarczy wysłać stosowną wiadomość na naszą skrzynkę poczty elektronicznej. W wiadomości podaj imię i nazwisko osoby, która zajmie Twoje miejsce, tak abyśmy nie mieli wątpliwości, że właściwa osoba bierze udział w opłaconych przez Ciebie warsztatach.

12. Zwróć uwagę, że minimalna ilość uczestników warsztatów wynosi osiem osób. W sytuacji, gdyby zainteresowanie warsztatami wybranymi przez Ciebie było mniejsze i tylu uczestników nie zgłosiłoby się na siedem dni przed terminem ich przeprowadzenia, wówczas najprawdopodobniej warsztaty te zostaną odwołane lub zmianie ulegnie ich termin. O tego rodzaju sytuacji niezwłocznie Cię powiadomimy na wskazany przez Ciebie adres poczty elektronicznej, bądź jeśli wolisz, w drodze wiadomości sms wysłanej na wskazany przez Ciebie numer telefonu komórkowego. Niestety mimo szczerych chęci z naszej strony może dojść do sytuacji, w której zaproponowane przez nas warsztaty nie znajdą uznania. Wówczas, mimo rezerwacji miejsca na nich oraz próby przeprowadzenia warsztatów w innym terminie, nie można wykluczyć, że warsztaty te zostaną odwołane bezterminowo. Wówczas otrzymasz zwrot równowartości uiszczonej podczas składania zamówienia ceny.

13. W przypadku odwołania warsztatów zwrócimy Ci całą uiszczoną cenę za warsztaty. Możesz także zapisać się na inne dostępne warsztaty.

14. W przypadku zmiany terminu warsztatów możesz zaakceptować ich nowy termin, bądź zażądać zwrotu całej uiszczonej ceny. Gdyby wyznaczony termin Ci nie odpowiadał, proponujemy Ci udział w innych warsztatach zaplanowanych do przeprowadzenia po właściwej dla nich cenie uwidocznionej na stronie internetowej. Zamówienie miejsca w innych warsztatach powinno zostać dokonane w terminie miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o odwołaniu pierwotnych warsztatów. Na stronie internetowej wspomnianej wyżej publikowane będą informacje dotyczące poszczególnych warsztatów zaplanowanych do przeprowadzenia, nadto także dane o ewentualnie prowadzonych przez Akademię wydarzeniach, na przykład akcjach promocyjnych. Uwzględnij, że forma lub tematyka przeprowadzania warsztatów może i będzie ulegać z czasem zmianie, tak jak i osoba je prowadząca (ze względów losowych). O tych zmianach dowiesz się po wejściu na naszą stronę internetową i po zapoznaniu się z kalendarzem zaplanowanych warsztatów i wydarzeń. W przypadku zmian dotyczących warsztatów objętych Twoim zamówieniem, a wynikających ze zdarzeń losowych niezależnych od Akademii, będziemy informować Cię w takim sam sposób, jak w sytuacji opisanej w punkcie 12.

15. Warsztaty każdorazowo będą przeprowadzane w pracowni Akademii, położonej w lokalu usługowym przy ulicy Kaczewskiej 24 w Gdyni (parter budynku). Gdyby warsztaty miały odbyć się w innym miejscu, stosowna informacja zostanie zawarta w ich opisie. Termin przeprowadzenia warsztatów określony będzie każdorazowo w informacji o danych warsztatach, nadto ujęty w potwierdzeniu złożonego przez Ciebie zamówienia. Potwierdzenie złożonego zamówienia, za Twoją zgodą, przesyłamy automatycznie na wskazany przez Ciebie adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia z nami umowy. Jeśli tego chcesz, wydamy Ci je także w formie papierowej wraz z wydrukiem niniejszego regulaminu.

16. Umowa zawarta przez nas obowiązywać będzie przez czas określony – od momentu wypełnienia przez Ciebie formularza zamówienia i uiszczenia opłaty, aż do zakończenia warsztatów.

17. Aby skutecznie złożyć zamówienie należy być pełnoletnim (ukończone 18 lat) oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych (zobacz art. 11 i następne k.c.).

18. Uczestnikami warsztatów mogą być osoby niepełnoletnie, jeżeli wynika to wprost z treści opublikowanej na stronie internetowej Akademii informacji o warsztatach. W przeciwnym wypadku uczestnikami warsztatów mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

19. Organizowane warsztaty charakteryzują się różnym stopniem skomplikowania. Każdorazowo informacja o poziomie trudności danych warsztatów będzie zamieszczana w ich opisie. W przypadku wątpliwości co do własnych umiejętności w odniesieniu do poziomu trudności wybranych warsztatów, napisz w tej sprawie na naszą skrzynkę poczty elektronicznej. Udzielimy Ci niezbędnych wyjaśnień i w miarę możliwości odpowiemy na wszystkie pytania. Pamiętaj, aby dobierać poziom trudności warsztatów w sposób adekwatny do własnych umiejętności, tak aby w sposób możliwie najpełniejszy zgłębiać wiedzę od osoby je prowadzącej. Pozwoli to na zapewnienie wysokiej jakości świadczenia naszych usług.

20. Podczas warsztatów zapewnimy Ci fartuch kuchenny, który pozwoli ochronić Cię w trakcie gotowania przed ewentualnym poplamieniem odzieży. Miej jednak na uwadze, że jak to w kuchni, należy uważać na wszystko wkoło – plamy tylko czekają na odrobinę nieuwagi. Decydując się na skorzystanie z naszych usług nie musisz niczego przynosić ze sobą. Zapewniamy produkty spożywcze potrzebne do przygotowania zaplanowanego podczas warsztatów menu, wodę oraz inne trunki według opisu warsztatów, czy sprzęt kuchenny. Wychodząc z warsztatów bogatszy o zdobytą wiedzę, otrzymasz od nas także menu z przepisami przygotowanych tamże potraw, które prześlemy na wskazany przez Ciebie adres e-mail. Liczymy, że przygotujesz je w przyszłości samodzielnie lub w towarzystwie bliskich Ci osób.

21. Jeśli byłbyś z jakiegoś powodu niezadowolony z przebiegu warsztatów, daj nam proszę znać za pośrednictwem wspomnianej skrzynki poczty elektronicznej (reklamacja). Akademia zapewnia wysoki poziom świadczonych usług. W przypadku uwag zasadnych, dotyczących zdarzeń istotnie ograniczających komfort uczestniczenia w warsztatach, Akademia przewiduje świadczenia rekompensujące (rabaty na warsztaty, zwrot części lub całości uiszczonej ceny). Przyznanie świadczenia rekompensującego poprzedzi postępowanie wyjaśniające, w ramach którego ustalimy co działo się na danych warsztatach i czy zgłoszone zastrzeżenia tyczą się obniżenia jakości naszych usług. O wynikach tego postępowania zostaniesz poinformowany niezwłocznie po jego zakończeniu; będziemy starać się, aby nie trwało ono dłużej niż 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie zastrzeżeń co do przebiegu warsztatów, jednak w przypadku spraw bardziej skomplikowanych reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni.

22. Zwroty części lub całości ceny warsztatów dokonywane będą przez nas w terminie 14 dni od dnia, w którym powstał ten obowiązek. Zwrotu dokonamy na rachunek bankowy wskazany przez stronę umowy w przesłanej do nas wiadomości na wspomnianą wyżej skrzynkę poczty elektronicznej. W wiadomości tej wskaż proszę numer rachunku bankowego, na który mamy dokonać zwrotu, jak również imię, nazwisko oraz adres właściciela tego rachunku bankowego. Pozwoli to na wykluczenie, bądź przynajmniej ograniczenie sytuacji, w których pieniądze trafiłyby na inny rachunek bankowy, aniżeli wybrany przez Ciebie.

23. Dokonując wyboru warsztatów miej na względzie Twoje ograniczenia dotyczące diety, alergii pokarmowych, dolegliwości i chorób wykluczających spożywanie pewnych kategorii produktów. W każdej chwili, zarówno przed rozpoczęciem warsztatów, jak i w trakcie ich trwania, możesz zwrócić się do nas z prośbą o informację o szczegółowych składnikach potraw i występujących w nich potencjalnych alergenach. Pamiętaj, że Akademii, osobom działającym z jej upoważnienia (np. szefom kuchni prowadzącym warsztaty), a także innym osobom lub podmiotom współpracującym z Akademią przysługują niejednokrotnie prawa autorskie do wzorów, oznaczeń lub treści wykorzystywanych w trakcie warsztatów. Wykorzystywanie tychże do celów komercyjnych lub w inny sposób nieuprawniony, bez uprzedniej zgody osoby dysponującej wspomnianymi prawami, może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą po Twojej stronie względem osoby dysponującej tymi prawami.

24. Pamiętaj, że gdyby okazało się, że którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu narusza Twoje prawa jako konsumenta, wówczas w miejsce tego postanowienia obowiązywać będzie nas postanowienie wynikające wprost z właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, tak aby sens naszej współpracy został możliwie najlepiej oddany i uregulowany. Jeśli nie jesteś konsumentem postanowienie to Cię nie dotyczy.

25. Gdyby doszło między nami do sporu, którego nie udałoby się  rozstrzygnąć w drodze wspólnych rozmów, wówczas może zaistnieć konieczność oddania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeśli nie jesteś konsumentem, wówczas sądem powszechnym właściwym dla rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zawartej przez nas umowy będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Akademii. Jeśli jesteś konsumentem, wówczas sądem powszechnym właściwym dla rozstrzygnięcia takiego sporu będzie sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi konsumentów, w szczególności ustalony zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1360 ze zm.). Na przykład sądem powszechnym właściwym miejscowo dla miejsca wykonania zawartej przez nas umowy będzie Sąd Rejonowy w Gdyni.

26. Poza drogą sądową istnieją także pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów lub dochodzenia roszczeń. Jednym z nich jest mediacja, z której możemy skorzystać, gdybyś wyraził na to gotowość. Wówczas naszym zadaniem będzie wyznaczenie mediatora, który jako osoba bezstronna rozstrzygnie nasz spór. Szczegóły dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów znajdziesz w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016 r., poz. 1823 ze zm.).

27. W zakresie nieopisanym w niniejszym regulaminie do umowy łączącej Cię z Akademią zastosowanie znajdą przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące, w szczególności ujęte w k.c., ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 134), ustawie z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 798 ze zm.) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanego w skrócie RODO.

28. Niniejszy regulamin został opublikowany w dniu 1.04.2023roku na stronie internetowej Akademii; Ewentualne zmiany regulaminu nie są skuteczne dla umów dotychczas zawartych (skutecznie złożonych formularzy zamówienia i warsztatów opłaconych). Poprzednio obowiązującą wersję Regulaminu znajdziesz tutaj.

Prawo odstąpienia od umowy

Z uwagi na to, że prowadzone przez nas warsztaty stanowią usługi z zakresu gastronomii, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta nie przysługuje Ci, w tym jako konsumentowi, prawo odstąpienia od zawartej z nami umowy. Z tego względu pamiętaj, aby w sposób przemyślany i uprzednio zaplanowany dokonywać wyboru warsztatów, w których chciałbyś wziąć udział, względnie w których udział chciałbyś zapewnić innej osobie. Jeżeli nie pojawisz się lub osoba przez Ciebie wskazana w miejscu i czasie przeprowadzania warsztatów, koszty związane z rezerwacją miejsca na tych warsztatach nie zostaną Ci zwrócone. Jest to oczywiste, albowiem ze swej strony każdorazowo dokładamy starań, aby wszystko było przygotowane na Twoje przybycie (w szczególności produkty spożywcze, osoba prowadząca oraz zarezerwowane miejsce przy stole i stanowisko „pracy twórczej”). W razie okoliczności nie pozwalających na wykorzystanie zarezerwowanego miejsca na warsztatach powinieneś znaleźć zastępstwo we własnym zakresie, nam zaś wskazać dane osoby Cię zastępującej zgodnie z pkt 11 regulaminu. W miarę posiadanych możliwości spróbujemy pomóc Ci w znalezieniu osoby, która mogłaby wziąć udział w warsztatach za Ciebie. Jeżeli osoba ta
pokryje koszt uczestnictwa w warsztatach, wówczas zwrócimy Ci zgodnie z pkt 22 regulaminu koszt uprzednio zarezerwowanego przez Ciebie miejsca, pomniejszony o 15% kosztów stałych związanych z obsługą zamówienia.

Jakie dane o Tobie zbieramy i dlaczego?

Spełniając obowiązek nałożony treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanego w skrócie RODO, informacje dotyczące zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych znajdą Państwo w przygotowanym przez nas osobnym dokumencie dostępnym tutaj.